Nauczyciel musi dać lekcję, zasiać ziarno i zniknąć; obserwując i czekając.

– Maria Montessori


 

Villa Montessori w swojej pracy pedagogicznej realizuje idee pedagogiki Marii Montessori. W ogólnym zarysie oznacza to rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły, wypracowanie szacunku do porządku i do pracy, rozwijanie zamiłowania do ciszy i do pracy w tej atmosferze tak indywidualnej jak i zbiorowej oraz osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem.
Wśród Naszych priorytetów jest wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli a nie na zewnętrznym przymusie, uniezależnienie od nagrody, formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, szacunku dla pracy innych oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.

Placówka realizuje następujący program dydaktyczno-wychowawczy uporządkowany w trzy grupy zajęć:

Zajęcia edukacyjne:
Aktywności twórcze i edukacyjne z materiałem rozwojowym Marii Montessori, nauka dwujęzyczna angielsko-polska oraz wprowadzenie innych języków obcych, czytanie książek przez nauczyciela, nauka wierszyków, rymowanek, wyliczanek, zabawy ze słowem, bajkoterapia.

Zajęcia ruchowe:
Gimnastyka z elementami korekcji, wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu,zabawy ruchowe ze śpiewem, ekspresja muzyki ciałem, zajęcia sportowe.

Zajęcia artystyczne:
Zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, przygotowanie przedstawień i programów artystycznych, muzykoterapia, słuchanie muzyki, nauka śpiewania piosenek, muzykowanie na prostych instrumentach.

Go top